Close

Một báo cáo về nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung lao động tại Việt Nam

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG

NỬA ĐẦU NĂM 2017

Báo Cáo Thị Trường Tuyển Dụng của HR Insider được công bố hàng quý bởi công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks dựa trên phân tích các công việc đăng tuyển và hồ sơ ứng tuyển trên VietnamWorks.com. Báo cáo cho thấy một góc nhìn tương đối cân bằng về chuyển động của thị trường tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam.


Báo cáo thị trường tuyển dụng của HR Insider là gì?

Bản báo cáo này có gì?

Nội dung chính

1. Nhu cầu tuyển dụng &  guồn cung nhân lực nửa đầu năm 2017

2. Top 10 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất

3. Nhu cầu tuyển dụng theo cấp bậc

4. Top 5 địa điểm tuyển dụng nhiều nhất

5. Top 5 ngành nghề tăng trưởng tốt nhất về nhu cầu tuyển dụng

và nguồn cung nhân lực

6. Tỉ lệ cạnh tranh tại các trung tâm lao động và một số ngành nghề tại Việt Nam